Podmínky zápůjčky

Obchodní podmínky Nájemní smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“)

(jako nedílná součást Nájemní smlouvy):

 

I. Předmět smlouvy
1) Společnost CAR POINT Karlovy Vary s.r.o., IČ: (dále jen „Pronajímatel“), Nájemní smlouvou (konkrétně smlouvou o nájmu dopravního prostředku, popř. o podnájmu dopravního prostředku, půjde-li o dopravní prostředek ve vlastnictví třetí osoby -dále uváděno společně jen „Nájemní smlouva“, „Pronajímatel“ a „Nájemce“ i pro případ podnájmu) přenechává Nájemci, který je identifikován v Nájemní smlouvě, dopravní prostředek (dále též „Vozidlo“) specifikovaný v Nájemní smlouvě k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli za užívání tohoto Vozidla nájemné, jakož i poplatky za volitelné služby poskytované společně s nájmem, a to ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě a těchto Obchodních podmínkách. Nájemní smlouva je uzavřena podle §2321 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právní vztahy vzniklé z Nájemní smlouvy a těchto Obchodních podmínek se řídí právem ČR.

II. Výše nájemného a platební podmínky
1) Nájemné je v Nájemní smlouvě sjednáváno
i) za každý den, nebo
ii) za každý víkend, nebo
iii) za každý měsíc, kdy je Vozidlo užíváno.
Jedním dnem se pro tyto účely rozumí každá započatá 24hodinová perioda užívání Vozidla od počátku doby nájmu do okamžiku vrácení Vozidla. Víkendem se pro tyto účely rozumí užívání Vozidla na tři dny s počátkem doby nájmu nejdříve v pátek ve 12,00 hod. a skončením doby nájmu v pondělí nejpozději v 10,00 hod. Měsícem se pro tyto účely rozumí užívání Vozidla na dobu jednoho kalendářního měsíce (den v měsíci při počátku doby nájmu a den při skončení doby nájmu v měsíci následujícím se svým označením shodují). Nájemné je účtováno za každou periodu užívání Vozidla počítanou od počátku pronájmu do okamžiku vrácení Vozidla s připočtením tolerance dle čl. III odst. 3 těchto Obchodních podmínek.
2) Výše sjednaného nájemného a poplatků za volitelné služby poskytované společně s nájmem (dále jen „Poplatky za služby“) je specifikována v Nájemní smlouvě. K nájemnému a Poplatkům za služby je připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Ceny nájemného a Poplatků za služby jsou uvedeny v Kč, úhrada nájemného a Poplatků za služby vždy probíhá v české měně.
3) Nájemce je povinen zaplatit nájemné a Poplatky za služby na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Nájemce zpravidla uhradí nájemné a Poplatky za služby při podpisu Nájemní smlouvy platnou platební kartou, kterou musí Nájemce předložit na počátku i na konci nájmu (při vrácení Vozidla). Pokud takto předem zaplacené nájemné a Poplatky za služby, nebo nájemné a Poplatky za služby zaplacené Nájemcem průběžně během trvání nájmu nepostačí k úhradě konečného nájemného a Poplatků za služby, pak je doplatek splatný při vrácení Vozidla; tím není dotčen odst. 5 tohoto článku. Je-li nájem sjednán na dobu delší než měsíc, může Pronajímatel fakturaci smluveného nájemného včetně dodatečných služeb provádět průběžně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
4) Povinnost zaplatit nájemné a Poplatky za služby je splněna dnem připsání platby na bankovní účet Pronajímatele, případně zaplacením hotově nebo platební kartou. V případě prodlení s úhradou je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Pronajímatele požadovat po Nájemci v plné výši náhradu škody, která Pronajímateli v důsledku prodlení Nájemce vznikla, včetně všech nákladů vynaložených s upomínáním a vymáháním zaplacení nájemného a Poplatků za služby.
5) Smluvní strany se podpisem Nájemní smlouvy dohodly, že Nájemce uhradí Pronajímateli depozit (v hotovosti či formou blokace na platební kartě), který je Pronajímatel oprávněn použít k uspokojení jakýchkoliv pohledávek za Nájemcem vyplývajících z Nájemní smlouvy či těchto Obchodních podmínek. Nájemce zároveň podpisem Nájemní smlouvy dává Pronajímateli souhlas s tím, aby Pronajímatel použil platební prostředek nebo údaje na něm (tj. číslo platební karty, jméno držitele platební karty, měsíc a den počátku a konce platební karty) k uspokojení jakýchkoliv pohledávek Pronajímatele za Nájemcem vyplývajících z Nájemní smlouvy či těchto Obchodních podmínek, a tímto souhlasem Nájemce také autorizuje takové platební transakce.

6) V nájemném je zahrnuto:

 • užívání Vozidla (navigace v základní výbavě);
 • sjednaný limit kilometrů (povolený počet kilometrů);
 • parkování Vozidla na modrých zónách na území MČ Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7;
 • po sjednanou dobu nájmu možnost nabíjet Vozidlo bezúplatně 24 hodin denně v síti ČEZ e-mobility a dále v provozovně Pronajímatele na adrese Ke Kopanině 529, 252 67 Tuchoměřice;
 • doprava shuttlem společnosti GO Parking s.r.o. ze stanovišť na Letišti Václava Havla do areálu provozovny Pronajímatele na adrese Ke Kopanině 529, 252 67 Tuchoměřice, a zpět;
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla pro ČR a havarijní pojištění pro ČR se spoluúčastí Nájemce (viz pojistné podmínky);xxx
 • silniční daň;
 • sezónní pneumatiky, včetně případné výměny zimních/letních pneu v případě změny letního/zimního období;
 • poplatek za rádio.

7) V nájemném není zahrnuto:

 • doplňování provozních kapalin;
 • dobíjení Vozidla elektrickou energií mimo místa uvedená v přechozím odstavci a/nebo po skončení nájmu (viz. Dobíjecí servis);
 • provádění oprav závad způsobených Nájemcem.

III. Doba trvání nájmu, předání a vrácení Vozidla
1) Nájem se sjednává na dobu určitou a končí smluveným dnem a časem vrácení Vozidla. Nájem lze prodloužit pouze před uplynutím doby, na kterou byl sjednán, a to buď písemným dodatkem k nájemní smlouvě, nebo na základě písemné žádosti Nájemce, kterou Pronajímateli zašle (poštou nebo e-mailem) nejpozději 24 hodin před skončením nájmu a které Pronajímatel písemně vyhoví.
7) V případě vrácení Vozidla podle odst. 5 tohoto článku (mimo provozovnu Pronajímatele bez přítomnosti Nájemce), připraví Pronajímatel při převzetí Vozidla Protokol o převzetí Vozidla a jednostranně jej podepíše, přičemž jej do 24 hodin od převzetí Vozidla zašle Nájemci na email uvedený v Nájemní smlouvě. Teprve odesláním emailu s Protokolem o převzetí Vozidla je Vozidlo považováno za vrácené. Stejným způsobem bude postupováno i tehdy, pokud Nájemce bez závažného důvodu odmítne při vrácení Vozidla podepsat Protokol o převzetí Vozidla podle věty první odst. 6 tohoto článku. Má se za to, že stav Vozidla zaznamenaný v Protokolu o převzetí Vozidla Pronajímatelem podle tohoto článku, tj. pokud je Nájemce při vrácení Vozidla mimo provozovnu Pronajímatele nepřítomen nebo jej bez závažného důvodu odmítne podepsat, je rozhodný pro účtování případných škod na Vozidle.
8) V případě, že bude v Nájemní smlouvě sjednán limit najetých kilometrů (povolený počet kilometrů) s Vozidlem za dobu nájmu a tento limit bude při vrácení Vozidla (skončení nájmu) překročen, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat poplatek za každý kilometr ujetý nad stanovený limit, přičemž výši poplatku vč. DPH stanoví Nájemní smlouva. Čl. II odst. 5 těchto Obchodních podmínek tím není dotčen.

IV. Práva a povinnosti Pronajímatele
1) Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo s těmito doklady a příslušenstvím -

 • Driver-set (zelená karta, osvědčení o registraci vozidla, záznam o dopravní nehodě, servisní knížka, návod k obsluze, mapa Praha – dobíjecí stanice)
 • 1ks klíčů od Vozidla;
 • 1ks čipu pro dobíjení Vozidla;
 • Povinná výbava Vozidla (vč. 4 ks vest);

a předvést funkční způsobilost i výbavu Vozidla. Vozidlo musí být způsobilé k provozu a k ujednanému způsobu užívání.
2) Pronajímatel na svůj náklad hradí zákonné poplatky, jako je silniční daň, zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla pro ČR, poplatek za rádio. Pronajímatel nehradí dálniční známku pro ČR.
3) Výrobcem stanovený a povinný pravidelný servis Vozidla se zavazuje provádět Pronajímatel na svůj náklad. Po dobu provádění tohoto servisu má Nájemce nárok na zapůjčení obdobného Vozidla stejné třídy nebo o jednu třídu nižší, vyjma případů, kdy Nájemce neumožnil Pronajímateli provádění oprav a pravidelného servisu dle norem a limitů kilometrů stanovených výrobcem.

V. Práva a povinnosti Nájemce
1) Nájemce je povinen používat Vozidlo pouze k účelu, k němuž Vozidlo obvykle slouží. Nájemce se zavazuje, že nebude Vozidlo používat pro účely půjčovny, taxislužby nebo autoškoly, nebude se s Vozidlem účastnit závodů a soutěží, a že Vozidlo nebude používat k tlačení nebo vlečení vozidel či jiných předmětů, pokud k tomu není upraveno.
2) Nájemce nesmí přenechat Vozidlo k užívání jiné fyzické či právnické osobě kromě osob uvedených v Nájemní smlouvě jako „řidiči“, nejde-li o výjimečnou situaci (úraz, apod.). Pronajímatel může Nájemci udělit písemný souhlas s užíváním Vozidla dalším osobám neuvedeným v Nájemní smlouvě. U všech osob odpovídá Nájemce za dodržování smluvních podmínek, jako by ho užíval on sám. Všichni řidiči Vozidla musí být držiteli platného řidičského oprávnění příslušné skupiny po dobu minimálně 1 roku před uzavřením Nájemní smlouvy.
3) Nájemce není oprávněn vycestovat s Vozidlem mimo území České republiky.
4) Pro případ, že Nájemce poruší zákaz vycestovat s Vozidlem mimo území České republiky, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč a zároveň Nájemce ztrácí výhodu pojistného krytí pro zahraničí (v případě, že by bylo Pronajímatelem pro Vozidlo sjednáno).
5) Nájemce je povinen udržovat Vozidlo v provozuschopném stavu dle příslušných předpisů, vlastním nákladem dobíjet baterii Vozidla (dobíjí-li baterii mimo síť dobíjecích stanic, u nichž je dobíjení zahrnuto v nájemném) a zajišťovat běžnou údržbu nevyžadující odbornou péči autorizovaného servisu (mytí a čištění interiéru Vozidla, doplňování běžných úbytků provozních kapalin a kapaliny do ostřikovačů, sledování tlaku v pneumatikách apod.). Nájemce je povinen po celou dobu užívání vozidla udržovat čistotou karoserie tak, aby byly dobře čitelné polepy Vozidla a toto plnilo také reklamní účel Pronajímatele. V případě, že Nájemce dobije baterii Vozidla způsobem neurčeným pro daný typ Vozidla tak, že dojde k poškození Vozidla, je povinen Pronajímateli nahradit škodu ve výši nákladů na uvedení Vozidla do původního stavu.
6) Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, bránit odcizení Vozidla, jeho zničení, poškození či nadměrnému opotřebení. Nájemce je povinen dodržovat pokyny pro provoz Vozidla stanovené výrobcem, příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného Vozidla. Nájemce je povinen dodržovat plán údržby Vozidla stanovený výrobcem, zejména bez zbytečného odkladu nahlásit Pronajímateli nutnost provedení výrobcem stanoveného a povinného pravidelného servisu či údržby, a to především pokud nutnost takového servisu indikuje palubní počítač Vozidla.
7) Nájemce je povinen udržovat Vozidlo ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Za škody přesahující obvyklé opotřebení (např. spálení spojky Vozidla nesprávným používáním apod.) odpovídá Nájemce v plném rozsahu.
8) V případě nutnosti opravy Vozidla nebo provedení jeho údržby se Nájemce zavazuje potřebu, rozsah a způsob opravy konzultovat s Pronajímatelem a postupovat podle jeho pokynů a doporučení. Výhradním servisem oprávněným provádět opravy a údržby Vozidla je– neurčí-li Pronajímatel písemně jinak – servis provozovaný Pronajímatelem v provozovně na adrese Ke Kopanině 529, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika.
9) V případě nezpůsobilosti Vozidla k jízdě z důvodu nehody, škody či poruchy Vozidla je povinen řidič Nájemce řádně zajistit a zabezpečit nepojízdné Vozidlo do příjezdu Policie ČR (nebo příslušného orgánu cizího státu) nebo zástupce Pronajímatele.
10) Veškeré náklady na odstranění závad, které nevyplývají z obvyklého opotřebení Vozidla, hradí Nájemce a budou vyúčtovány samostatným dokladem. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen hradit sjednané nájemné až do doby, kdy bude Pronajímateli ztráta Vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášena nebo se Pronajímatel o těchto skutečnostech jinak dozví.
11) Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli kdykoli bez zbytečného odkladu kontrolu stavu Vozidla a způsobu jeho užívání.
12) Pokud bude Pronajímatel vyzván příslušnými orgány ke kontrole Vozidla nebo jeho technické prohlídce, je Nájemce povinen tuto kontrolu nebo technickou prohlídku umožnit a na své náklady Vozidlo přistavit Pronajímateli.
13) Řidič Nájemce je povinen při každém opuštění Vozidla vyjmout odnímatelné příslušenství Vozidla (zejm. navigaci, pokud je takováto součástí výbavy Vozidla), uschovat u sebe všechny doklady a aktivovat všechna mechanická a elektronická zabezpečovací zařízení, pokud je jimi Vozidlo vybaveno, a Vozidlo uzamknout.
14) Nájemce, jako provozovatel Vozidla, hradí veškeré pokuty udělené příslušnými orgány za spáchané dopravní přestupky či správní delikty. Pro případ, že by takové pokuty měl na základě rozhodnutí či výzvy orgánu veřejné moci hradit za Nájemce Pronajímatel, je oprávněn Pronajímatel po Nájemci požadovat, aby mu takto zaplacené pokuty nahradil, a to včetně nákladů, které Pronajímateli v souvislosti s řešením dopravního přestupku či správního deliktu Nájemce vznikly a dále včetně náhrady za ztrátu času, která Pronajímateli v souvislosti s řešením dopravního přestupku či, správního deliktu Nájemce vznikla, přičemž každá započatá hodina ztráty času bude účtována ve výši 500,-Kč/hod. K náhradě za ztrátu času dle přechozí věty bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Nahradit Pronajímatelem zaplacené pokuty, vynaložené náklady a ztrátu času podle tohoto odstavce je Nájemce povinen do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Pronajímatele k zaplacení, přičemž výzva bude odeslána na adresu uvedenou jako sídlo/bydliště Nájemce, či emailovou zprávou v případě zahraničních osob. Článek II odst. 5 těchto Obchodních podmínek tím není dotčen. V případě prodlení se zaplacením náhrad dle tohoto odstavce je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat úrok ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
15) Nájemce se zavazuje při ztrátě klíče od Vozidla uhradit Pronajímateli částku ve výši 10.000,- Kč za výrobu duplikátu a za další veškeré náklady s tímto spojené.
16) Nájemce se zavazuje při ztrátě čipu pro dobíjení Vozidla uhradit Pronajímateli částku ve výši 1.000,- Kč za opatření náhradního resp. nového čipu a za další veškeré náklady s tímto spojené.
17) Nájemce se zavazuje při ztrátě reflexní vesty a/nebo znehodnocení parkovací karty pro modré zóny na území hl. m. Prahy uhradit Pronajímateli částku ve výši 500,- Kč za opatření náhradní vesty a/nebo náhradní parkovací karty a za další veškeré náklady s tímto spojené.
17) Stane-li se Vozidlo z důvodů na straně Nájemce nepojízdným (zejm. z důvodu vybití resp. včasného nedobití baterie), zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli za vyzvednutí a odtah Vozidla z území hl. m. Prahy částku ve výši 4.000,- Kč, ze zbývajícího území ČR částku ve výši 70% depozitu sjednaného v Nájemní smlouvě a z území mimo ČR (při současném porušení zákazu vycestovat s Vozidlem mimo území ČR) částku ve výši 100% depozitu sjednaného v Nájemní smlouvě.
18) Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu ztrátu jakékoliv části driver-setu a/nebo ztráty registrační značky. Prokazatelné náklady spojené s opětovným získáním ztracených předmětů nebo získáním náhrady za ztracené předměty je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci, a dále je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat paušální částku ve výši 500,-Kč za každý ztracený předmět jako náhradu za ztrátu času, která Pronajímateli v souvislosti s řešením ztráty předmětů vznikla. K náhradě za ztrátu času dle předchozí věty bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.
19) Pokud dojde k poruše tachometru (počítače ujetých kilometrů) je Nájemce povinen na tuto skutečnost neprodleně Pronajímatele upozornit a v co nejkratším termínu přistavit Vozidlo k opravě. Při nesplnění této povinnosti je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.
20) Nájemce je povinen dodržovat zákaz kouření ve Vozidle.
21) Nájemce není oprávněn přepravovat ve Vozidle jakákoli zvířata a jakýkoli velký, těžký či jinak nebezpečný náklad, který by mohl způsobit poškození Vozidla.
22) Nájemce není oprávněn provádět jakékoli změny a úpravy na Vozidle.
23) Nájemci nevzniká z důvodu nemožnosti užívání Vozidla v důsledku opravy nárok na náhradu škody a ušlého zisku.
24) Za veškeré škody způsobené na Vozidle nedodržením povinností uvedených v tomto článku odpovídá Nájemce v plném rozsahu.

VI. Pojistné krytí, asistenční služby, řešení vzniklých nehod a škod
1) Pronajímatel prohlašuje, že podle okolností on nebo vlastník Vozidla na svůj náklad uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla pro ČR a havarijní pojištění Vozidla pro ČR.
2) Nájemce prohlašuje, že se řádně seznámil s pojistnými podmínkami pojišťovny, které mu byly k dispozici před podpisem Nájemní smlouvy a nadále jsou k dispozici k nahlédnutí v provozovně Pronajímatele, souhlasí s nimi a souhlasí i s rozsahem pojištění.
3) Nájemce nese všechna rizika spojená s držením a užíváním Vozidla s výjimkou těch, které Pronajímateli uhradí pojišťovna (čímž se zde i dále v tomto článku rozumí pojišťovna, se kterou má Pronajímatel nebo vlastník Vozidla uzavřenou pojistnou smlouvou dle odst. 1 tohoto článku, a/nebo pojišťovna, se kterou má uzavřenou pojistnou smlouvu Nájemce nebo třetí osoba odpovědná za škody vzniklé při provozu dopravního prostředku). Nájemce má právo se dopojistit na vlastní náklady na ta rizika, která nejsou kryta pojistnými smlouvami uzavřenými Pronajímatelem.
4) Nájemce je povinen každou pojistnou událost, potřebu opravy a škodu na Vozidle bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli a učinit potřebné kroky k tomu, aby se výše škody dále nezvyšovala. Při likvidaci každé takovéto události je Nájemce povinen spolupracovat s Pronajímatelem a pravdivě sdělit všechny skutečnosti, které k této události vedly.
5) Každou dopravní nehodu, u které je tak stanoveno příslušnými předpisy, jakož i odcizení Vozidla, je Nájemce povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu oddělení Policie ČR (nebo příslušnému orgánu cizího státu) a vyžádat si číslo jednací, pod kterým je oznámení vedeno. V ostatních případech musí být mezi účastníky nehody písemně a jednoznačně určen viník dopravní nehody a vyplněn formulář Záznamu o dopravní nehodě, jinak Nájemce odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu jako by ji zavinil sám.
6) Nájemce se zavazuje podílet se na nákladech na odstranění škod, které na Vozidle vzniknou v průběhu doby nájmu Vozidla, a zavazuje se uhradit Pronajímateli spoluúčast ve výši v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny, a případně další prokazatelně související náklady v případě, že škoda na Vozidle je hrazena z havarijního pojištění. Na výzvu Nájemce bude výše nákladů na odstranění škod dle předchozí věty prokázána ze strany Pronajímatele rozpočtem nákladů na odstranění škod vystaveným autorizovaným servisem nebo fakturou autorizovaného servisu.
7) Při škodě na Vozidle nebo na zdraví či majetku třetích osob, při které bylo zjištěno, že
a. řidič Vozidla byl pod vlivem alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících psychiku před nebo během jízdy, nebo
b. Nájemce způsobil škodu úmyslně, nebo
c. Nájemce porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou Nájemce odpovídá, nebo
d. Nájemce způsobil škodu provozem Vozidla, které použil neoprávněně,
e. Nájemce způsobil škodu na Vozidle či jeho provozem mimo pozemní komunikace či jiným způsobem; je Nájemce vždy povinen v plné výši nahradit vzniklou škodu přímo všem poškozeným. Pakliže by měl na základě rozhodnutí či výzvy orgánu veřejné moci nahradit takovou škodu nebo její část Pronajímatel, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat, aby mu Nájemce takto zaplacenou náhradu škody a veškeré náklady spojené s touto škodou v plné výši uhradil.
8) Dále je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat náhradu veškerých škod na Vozidle, které odmítne nést pojišťovna z důvodů nesplnění obecně závazných předpisů a zákonných povinností řidiče Vozidla (jedná se zejména o okamžité nahlášení pojistné události na Vozidle příslušnému orgánu, pravdivé a úplné uvedení skutečností týkajících se vzniku pojistné události).
9) V případě, že dojde k poškození Vozidla v rámci více škodních událostí, posuzují se tato poškození z hlediska odpovědnosti Nájemce každá zvlášť.

VII. Ukončení nájmu Vozidla
1) Smlouva končí:
a. uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
b. okamžikem obdržení písemného oznámení o odstoupení od Nájemní smlouvy podle odst. 2) a 3) tohoto článku.
2) Pronajímatel může od Nájemní smlouvy odstoupit, pokud:
a. je Nájemce v prodlení s placením nájemného a ostatních plateb podle Nájemní smlouvy a Obchodních podmínek po dobu delší než 2 pracovní dny, nebo
b. Nájemce porušuje své povinnosti stanovené Nájemní smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, nebo
c. pokud vyjde po uzavření Nájemní smlouvy najevo, že Nájemce uvedl při jejím uzavření nesprávné údaje nebo zamlčel okolnosti, při jejichž znalosti by Pronajímatel Nájemní smlouvu neuzavřel.
3) Odstoupení od Smlouvy podle odst. 2 písm. a. až c. tohoto článku je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Nájemci. Tím není dotčena platnost ujednání podle odst. 4 tohoto článku poslední věta. V oznámení o odstoupení je Pronajímatel povinen uvést důvod odstoupení.
4) Nastanou-li skutečnosti, pro které je podle odst. 2 tohoto článku Pronajímatel oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy, může Pronajímatel k zajištění výkonu svých vlastnických práv znehybnit Vozidlo technickým opatřením, případně Vozidlo převézt odtahovou službou nebo po vlastní ose do provozovny Pronajímatele a to i bez předchozího oznámení Nájemci nebo proti jeho vůli. K zajištění těchto opatření je Pronajímatel oprávněn si vyžádat součinnost třetích osob. Nájemce je povinen takovéto opatření Pronajímatele strpět. V případě odstoupení podle odstavce 2 tohoto článku je Pronajímatel současně s odesláním oznámení o odstoupení oprávněn k provedení shora uvedených opatření včetně převezení Vozidla do provozovny Pronajímatele ještě před doručením oznámení o odstoupení podle odst. 3 tohoto článku.
5) Pokud nájem skončí v důsledku odstoupení Pronajímatele od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku, je Nájemce povinen okamžitě, nejpozději však do 10:00 hod. následujícího dne od účinnosti odstoupení Pronajímatele vrátit Vozidlo Pronajímateli. Pokud Pronajímatel Vozidlo převezl do své provozovny na základě oprávnění podle odst. 4 tohoto článku, je Nájemce v uvedené lhůtě povinen vrátit veškeré převzaté doklady a příslušenství Vozidla.
6) Při porušení povinnosti Nájemce Vozidlo vrátit ve lhůtě podle odst. 5 tohoto článku, je Pronajímatel oprávněn učinit veškerá opatření k vyhledání Vozidla a jeho zajištění, včetně opatření podle odst. 4 tohoto článku a odvozu (odtahu) Vozidla do prostor Pronajímatele. Pronajímatel je přitom oprávněn po Nájemci požadovat náhradu všech nákladů takto vynaložených.

VIII. Ostatní ujednání
1) Pronajímatel je oprávněn po Nájemci požadovat smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené Nájemní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.
2) Vrátí-li Nájemce Vozidlo až po dohodnuté době, je povinen nájemné, jakož i smluvní pokutu dle čl. odst. 1 shora, platit až do dne vrácení Vozidla. Pokud Nájemce Pronajímateli Vozidlo nevrátí a Pronajímatel ho získá provedením opatření podle čl. III. odst. popř. podle čl. VII odst. 6 Obchodních podmínek, bude Nájemce povinen platit uvedenou smluvní pokutu za prodlení s vrácením vozidla až do dne, kdy Pronajímatel získá Vozidlo do své dispozice včetně všech dokladů opravňujících k provozu Vozidla na pozemních komunikacích.
3) Zaplacení smluvních pokut podle odst. 1 a 2 tohoto článku nezbavuje Nájemce povinnosti nahradit Pronajímateli v plné výši škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti Nájemce, zakládajícího nárok na smluvní pokutu, vznikla.
4) Úhradu smluvních pokut, vyúčtování škod (které nejsou kryty v rozsahu pojištění) případně dalších oprávněných nároků Pronajímatele je Nájemce povinen provést do sedmi dnů po obdržení vyúčtování od Pronajímatele, pokud na dokladu není uvedeno jinak.
5) Pokud tyto Obchodní podmínky stanoví, že je Nájemce povinen něco splnit nebo oznámit bez zbytečného odkladu, rozumí se tím nejpozději do dvaceti čtyř hodin poté, kdy mu vznikla povinnost něco splnit nebo oznámit.
6) Nájemce (pokud je fyzická osoba) souhlasí s tím, že Pronajímatel zpracuje a uloží jeho osobní údaje uvedené v Nájemní smlouvě ve své databázi s tím, že budou užívány výlučně v souvislosti s uplatňováním a plněním práv a povinností vzniklých na základě této Nájemní smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pronajímatel má zároveň právo v nezbytném rozsahu užít osobní údaje k ověření bezdlužnosti Nájemce a jeho způsobilosti plnit závazky dle Nájemní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
7) Nájemce bere na vědomí, že Vozidlo může být v rámci ochrany majetku Pronajímatele a jiných osob vybaveno systémem GPS umožňujícím sledování polohy Vozidla.

IX. Závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany se zavazují, že se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech závažných změnách, které souvisí s naplněním účelu Nájemní smlouvy. Nájemce je povinen nejpozději do 10 dnů od vzniku skutečnosti písemně nahlásit Pronajímatel změnu údajů uvedených v Nájemní smlouvě o své osobě, případně o zastupujících osobách, změnu sídla/místa podnikání/trvalého bydliště, bankovního účtu, zánik nebo přeměnu společnosti, zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení
2) Po dobu platnosti Nájemní smlouvy nenabývá Nájemce žádná vlastnická práva k Vozidlu a nesmí ho tedy zcizovat, zastavovat ani podnajmout a/nebo zapůjčit.
3) Případná aktualizace, úprava nebo doplnění Nájemní smlouvy musí být provedena písemně, formou dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4) Pro účely Nájemní smlouvy a těchto Obchodních podmínek se smluvní strany dohodly tak, že pokud je pro úkony Pronajímatele (zejm. souhlasy, výzvy Pronajímatele Nájemci či vyúčtování zasílané Pronajímatelem Nájemci) požadována písemná forma, považuje se za ni i komunikace e-mailem na emailovou adresu Nájemce uvedenou v Nájemní smlouvě. Pakliže Nájemce nepotvrdí přečtení takového e-mailu, nebo bude zpráva nedoručitelná, považuje se za den doručení 5. den od odeslání emailu Nájemci. Ohledně doručování písemností přepravovaných poštou se smluvní strany dohodly tak, že pokud je pro poštu doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl nebo si ji na příslušném poštovním úřadě nevyzvedl v 10ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti poštovním úřadem zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.
5) Nájemní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6) Právní vztahy vzniklé na základě Nájemní smlouvy a těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem ČR, pro případ sporů smluvní strany ujednávají příslušnost českých soudů a místní příslušnost soudů určenou podle sídla Pronajímatele.
7) Tyto Obchodní podmínky se vydávají s účinností od 01.11.2017.

Kde nás najdete?

Kontakt

PRACOVNÍ DOBA

Nonnstop 24/7

O nás

Společnost CARPOINT Praha nabízí vozy, které jsou jasnou volbou pro ty, kteří chtějí jezdit po městě, ušetřit, užít si jízdu a zároveň jim na našem městě záleží. V našem vozovém parku najdete 112 elektrických vozidel značky Volkswagen. Všechny naše elektromobily jsou pro vás již připraveny!

Kontaktujte  nás

Vytvořeno s ❤ společností MerlinDigital